Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-19:00

Τηλέφωνο

a

Όροι χρήσης

 

Ο Βασίλειος Ψάρρας είναι δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.psarras-gnathologos.gr (εν συντομία  ο «Ιστότοπος») Ο Ιστότοπος αποτελεί χώρο επικοινωνίας και ενημέρωσης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιατρείου του Βασίλειου Ψάρρα (εφεξής το «Ιατρείο») το οποίο βρίσκεται στην οδό Μιχαλακοπούλου 104, Αθήνα.

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους οι οποίοι θα αναφέρονται ως «Όροι Χρήσης») καθώς και στους υπόλοιπους ενημερωτικούς συνδέσμους που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του ιστότοπου, δηλαδή στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies. Ο κάθε χρήστης καλείται να διαβάσει τους Όρους Χρήσης προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του ιστότοπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου και να αποχωρήσει άμεσα.

Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την χωρίς επιφύλαξη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων και συνεργατών, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρία που έχει κατασκευάσει τον ιστότοπο), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου που -ενδεικτικά- περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, προγράμματα, λογότυπα κλπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιατρείου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από τον ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το Ιατρείο, σε περίπτωση προσβολής των ως άνω δικαιωμάτων του, διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτό ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ευθύνη του Χρήστη

Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση του ιστότοπου. Υποχρεούται περαιτέρω να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου. Τέλος, αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Ιατρείο ή/και τον ιστότοπο από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Το Ιατρείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστότοπου χωρίς όμως να εγγυάται ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που την φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Το Ιατρείο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου υποστεί ο χρήστης, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση και αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (ενδεικτικά προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» στον ιστότοπο. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το Ιατρείο.

Ο ιστότοπος λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιατρείου. Το Ιατρείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν μια ενημερωτική προσφορά προς κάθε χρήστη, δεν παρέχουν ιατρικές ή νομικές συμβουλές και δεν υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση προτροπή για τέλεση συγκεκριμένης ενέργειας ή παράλειψης.

Σύνδεσμοι προς άλλους Ιστότοπους

Η διασύνδεση του ιστότοπου με άλλους ιστότοπους μέσω συνδέσμων («links») πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση και πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών και η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των χρηστών. Οι εν λόγω ιστότοποι υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει το Ιατρείο.

Το Ιατρείο επιδιώκει την καλύτερη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει. Δεν δύναται, όμως, να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πληρότητα των υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων αυτών, ούτε να παρεμβαίνει με διορθώσεις στο περιεχόμενο τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει το Ιατρείο, ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει το Ιατρείο και να απευθύνεται απευθείας στους ιστότοπους αυτούς, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Ιατρείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με τους εν λόγω ιστότοπους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης διαφωνίας ή διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του Ιατρείου και των χρηστών του ιστότοπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Επειδή οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεστε για το περιεχόμενο του παρόντος και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές. 

Τελευταία ενημέρωση: 20.03.2024